محورهای همایش

1- مدیریت اقتصاد

2- برنامه ریزی و توسعه اقتصادی 

3- حقوق اقتصادی

4- اقتصاد اسلامی

5- اقتصاد آموزش

6- اقتصاد سرمایه گذاری

7- اقتصاد نوآوری و فعالیت های دانش بنیان

8- اقتصاد گردشگری

9- اقتصاد کارآفرینی و کسب و کار

10- اقتصاد انرژی

11- اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

12- اقتصادمهندسی

13- اقتصاد سلامت، بهداشت و رفاه اجتماعی

14- اقتصاد تولید

15- نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی

16- اقتصاد تحریم

17- اقتصاد و تجارت الکترونیک

18- اقتصاد بین الملل و رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

19- اقتصاد استان مازندران

20- اقتصاد مشارکتی